Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
AEKΑΡΑ ΜΙΑ ΖΩΗ...ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ

AEKΑΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΝΟΜΑΤΑ..

Παρασκευή, Απριλίου 24, 2009

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ...ΜΕ ;;;;;;;

Μία σύμβαση, πολλά μεγάλα ερωτηματικά…

Οι όροι της σύμβασης του προπονητικού κέντρου που κατασκευάζεται στο Μαζαρέσκο των Σπάτων βγήκαν στην δημοσιότητα. Αναμενόμενα προκύπτουν και μεγάλα ερωτήματα. Για το ποιος θα καλύψει τα 900.000 ευρώ από τις χορηγίες αν τελικά δεν βρεθούν, καθώς και γιατί ακόμα δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ η σύμβαση που δεσμεύει την ΑΕΚ για τα επόμενα εννιά χρόνια με μίνιμουμ ενοίκιο 1.2 εκατ.ευρώ.

Αναλυτικά οι πέντε παράγραφοι της σύμβασης που υπογράφτηκε το καλοκαίρι του 2008:

3.1. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και καθορίζουν ως δίκαιο και εύλογο το ετήσιο μίσθωμα του ποσού των Τριακοσίων Δώδεκα Χιλιάδων (312.000) ευρώ για το πρώτο μισθωτικό έτος. Ως πρώτο μισθωτικό έτος νοείται το έτος το οποίο αρχίζει από την Ημερομηνία Εναρξης της Μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους. Ο αυτός ορισμός ισχύει και για τα επόμενα μισθωτικά έτη. Από το δεύτερο μισθωτικό έτος και εφεξής μέχρι τη συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ` έτος αυξανόμενο έναντι του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους κατά ποσοστό ίσο με το μέσο ετήσιο τιμάριθμο που θα εκδίδει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για το προηγούμενο προ της αναπροσαρμογής μισθωτικό έτος, μη δυναμένου του ποσοστού αυτού να υπολείπεται του ποσοστού 4%. Μετά την ολοκλήρωση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Β` Φάσης, όπως αυτές θα τις προσδιορίσουν από κοινού η Μισθώτρια και η Εκμισθώτρια, το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί με νεότερη συμφωνία Μισθώτριας και Εκμισθώτριας με τρέχοντες όρους αγοράς σε συνάρτηση i) με την αξία του Μισθίου που θα προσδιοριστεί από ανεξάρτητο εκτιμητή που θα ορίσουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη και ii) από τα έσοδα από τυχόν πρόσθετες, πλην αθλητικών, χρήσεις του Μισθίου -εφόσον αυτές συφωνηθεί να μισθωθούν στη Μισθώτρια- μετά την ολοκλήρωση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Β` Φάσης, με την επιφύλαξη, κατ` ελάχιστον, της τήρησης των υπό της παραγράφου 4 του Προοιμίου της παρούσας.

3.2 Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν παραταθεί η διάρκεια της μίσθωσης είτε αναγκαστικά είτε μονομερώς από τη Μισθώτρια, όπως ανωτέρω αναφέρεται, τότε το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ` έτος αυξανόμενο έναντι του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους κατά ποσοστό ίσο με το μέσο ετήσιο τιμάριθμο που θα εκδίδει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για το προηγούμενο προ της αναπροσαρμογής μισθωτικό έτος, μη δυναμένου του ποσοστού αυτού να υπολείπεται του ποσοστού 4%.

3.3 Η Μισθώτρια υποχρεούται να καταβάλει το μίσθωμα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μισθωτικού έτους στον υπ` αρ. 0266224420 λογαριασμό που τηρείται στη MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ στο όνομα της Εκμισθώτριας. Κάθε μεταβολή του εν λόγω λογαριασμού θα γνωστοποιείται εγκαίρως και εγγράφως στη Μισθώτρια από την Εκμισθώτρια. Η πληρωμή των μισθωμάτων θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη της Εκμισθώτριας ή με τα σχετικά γραμμάτια καταθέσεως στην ως άνω τράπεζα, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

3.4. Ο καθορισμός του μισθώματος κατά τον ανωτέρω τρόπο αποτέλεσε αντικείμενο ειδικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, τα οποία έλαβαν υπόψη τους μεταξύ άλλων ιδίως την υποχρέωση και δέσμευση της Μισθώτριας να συνάψει με την Εκμισθώτρια σύμβαση διαχείρισης του Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου με συνήθεις όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των Μερών και να παράσχει προς την Εκμισθώτρια, άνευ περαιτέρω ανταλλάγματος και στα πλαίσια της παρούσας σχέσης, δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης των σημάτων της, ώστε να εξεύρει, με βάση τα ανωτέρω, χορηγούς που θα συνάψουν με την Εκμισθώτρια συμβάσεις χορηγίας έναντι ετησίου συνολικού ανταλλάγματος ποσού τουλάχιστον Εννιακοσίων Χιλιάδων (900.000) ευρώ, το οποίο θα δικαιούται η Εκμισθώτρια να εισπράττει από τον/τους χορηγό/χορηγούς είτε απευθείας δυνάμει ειδικού όρου της/των συναφθησομένης/νων συμβάσεως/ων είτε δυνάμει του παρόντος, με το οποίο εκχωρείται από τώρα στην Εκμισθώτρια η σχετική ως άνω απαίτηση της Μισθώτριας κατά του/των χορηγού/ών. Η ανωτέρω συμφωνία αποτελεί ουσιώδη όρο της διά του παρόντος προσυμφωνουμένης μισθώσεως, καθώς χωρίς τις ανωτέρω χορηγίες δεν θα καλύπτονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εκμισθώτριας για την κτήση της γης και την ανέγερση του Εργου για χρήση από τη Μισθώτρια.

3.5. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι μετά την ένταξη του Ακινήτου στο σχέδιο πόλεως του δήμου Σπάτων και την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης, το ως άνω συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δύνατα να αυξηθεί, εφόσον αυτό απαιτηθεί, κατά το ποσό που θα απαιτείται προκειμένου να ικανοποιούνται οι βασικοί όροι της παρούσας συμφωνίας. 2. ΕΓΓΥΗΣΗ για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης η Μισθώτρια θα καταβάλει κατά την ημερομηνία παράδοσης του Μισθίου προς αυτήν ως εγγύηση στην Εκμισθώτρια το ισόποσο δύο ετησίων μισθωμάτων με τραπεζική επιταγή της τράπεζας MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ, η οποία θα εκδοθεί εις διαταγήν της Μισθώτριας και η οποία νόμιμα οπισθογραφημένη από αυτήν θα παραδοθεί στην Εκμισθώτρια. Το χρηματικό αυτό ποσό, το οποίο θα αντιστοιχεί σε δύο (2) ετήσια μισθώματα θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αύξηση του μισθώματος κατ` αναλογία και θα καταβάλλεται κατά τον πρώτο μήνα της αυξήσεως, θα επιστραφεί δε στη Μισθώτρια άτοκα κατά την εμπρόθεσμη κατά τη λήξη της μίσθωσης αποχώρησή της από το Μίσθιο, την εμπρόθεσμη και άμα τη λήξει της μισθώσεως παράδοση του Μισθίου, την εκκαθάριση των τυχών εκκρεμών λογαριασμών και των κλειδιών του στην κατάσταση στην οποία αυτό σήμερα παραδίδεται, πλην των φυσιολογικών φθορών λόγω συνήθους χρήσεως. Συμφωνείται ρητά ότι η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμψηφισθεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές της Μισθώτριας προς την Εκμισθώτρια, σε περίπτωση δε παραβάσεως κάποιου ουσιώδους όρου της παρούσας μισθώσεως η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ της εκμισθώτριας λόγω ποινικής ρήτρας δίκαιης και εύλογης, μη αποκλειομένης της αξίωσης της εκμισθώτριας προς αποζημίωση για κάθε ζημιάς της θετικής ή/και αποθετικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΔΩ....

ΑΕΚ Σ ΑΓΑΠΩ !!

Ο ΝΤΕΜΗΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΑΕΚ..ΟΛΕ..

ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ !!

AEK-QPR 3-0 ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ..

O NTEMHΣ ΣΦΥΡΑΕΙ ΑΕΚ !!

ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ...

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ..ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ..

ΑΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ..ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ..
29 MAIOY 1453 ΚΩΝ-ΠΟΛΗ - 20-7-1974 ΚΥΠΡΟΣ ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ..ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ..!!

ANΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΑΕΚΤΖΗΔΕΣ

ANΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΑΕΚΤΖΗΔΕΣ

ΕΔΩ Ο ΝΤΕΜΗΣ..ΛΕΕΙ ΑΕΚ !!

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ THΣ ΑΕΚΑΡΑΣ ΜΑΣ.....

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ THΣ ΑΕΚΑΡΑΣ ΜΑΣ.....

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΝΑΣ ΑΓΝΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔ.

ΣΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΝΑΣ ΑΓΝΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ  ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔ.
ΔΕΞΙΑ ..ΤΑΚΗΣ ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ

MIA AΠΟ ΤΙΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΑΣ..

MIA AΠΟ ΤΙΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΑΣ..
Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΑΣ...

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΑΣ..

AΛΛΗ ΜΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΣ..

AΛΛΗ ΜΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΣ..
Η ΟΠΑΔΙΚΗ...ΜΑΥΡΗ Ή ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ..VIDEO ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ VIDEO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ..ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ..

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ !!

AEKΑΡΑ MIA ZΩΗ..

Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΜΠΛΟΥΖΑ..ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ BLOG ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ..!! ΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ..

Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΜΠΛΟΥΖΑ..ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ BLOG ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ..!! ΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ..
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ( ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ) ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΥΤΕΡ..

ΑΕΚ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 2002